Vedtægter for Odder Linedance:

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Odder Linedance. Foreningen er stiftet den 20. november 2008.

Foreningens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens adresse er formandens private adresse.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål: at udbrede kendskab til Linedance, og give medlemmerne mulighed for, at dyrke motion på en sjov og sund måde, samt her igennem at skabe livsglæde, humør og socialt samvær.

§ 3 Tilslutninger

Foreningen kan tilslutte sig de relevante forbund, foreninger og organisationer som bestyrelsen måtte finde relevante. Sådanne tilslutninger vedtages af bestyrelsen.

§ 4 Medlemskab

Som medlem af foreningen kan optages enhver person, der har lyst til at danse Linedance, og som vil efterleve, og være med til at fremme foreningens formål. Der kan både optages aktive såvel som passive medlemmer. Et medlem kan kun ekskluderes på en, til lejligheden, indkaldt generalforsamling.

§ 5 Kontingent

Bestyrelsen fastsætter kontingents størrelse. Kontingentet opkræves 2 gang årligt. Medlemskabet er kun gyldigt hvis indbetaling af kontingent er foretaget inden for den af bestyrelsen fastsatte tidsfrist. Kun medlemmer der har betalt kontingent til tiden har stemmeret på generalforsamlingen. Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af foreningen. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

§ 6 Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Konti i pengeinstitutter noteres i klubbens navn.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle dens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, i 1. kvartal.

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag i aktivitetsmapperne.

Hvert medlem af foreningen har én stemme og stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Valg til bestyrelsen foregår skriftligt, hvis der er mere en 1 kandidat. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forinden generalforsamlings afholdelse.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 8.
8. Valg af revisor og suppleanter jf. § 9
9. Valg af medlemmer til udvalg
10. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når generalforsamlingen, 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Forlangende fra medlemmerne skal være skriftligt og motiveret samt ledsaget af en dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles og afvikles efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§ 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem.

Alle bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt aktive medlemmer, sidder for 2 år ad gangen og vælges således:

1. Formanden og sekretær er på valg i lige årstal.
2. Næstformanden, kassereren og bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal.
3. 2 suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsens konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde, som skal være afholdt senest 14 dage efter generalforsamling.

Økonomisk tegnes klubben af formand og kasserer i foreningen. Bestyrelsen er ansvarlig for at der føres protokol i forbindelse med alle møder i foreningen. Bestyrelsen ansætter og afskediger instuktører.

Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og drift og kan, efter behov, nedsætte udvalg. Bestyrelsen kan ikke stifte gæld i foreningens navn med mindre der givet mandat til dette ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det findes nødvendig. Der skal afholdes bestyrelsesmøde hvis formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

Bestyrelsen træffer de nødvendige aftaler med instruktører angående indkøb af musik, sæsonprogram, holdsammensætning, danseaftener, opvisninger osv. Intet bestyrelsesmedlem må alene disponere over mere end kr. 500,00.

Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden, hvori der f.eks. fastsættes nærmere regler for punkterne:

Øvrige bestyrelsesmøder.
Forvaltning af klubbens aktiver og forpligtelser.
Medlemsregister.
Repræsentation i andre organisationer (hvis relevant).
Refusion bestyrelses- og udvalgsmedlemmers udgifter.
Udvalgenes forhold og afgrænsninger mellem udvalgene indbyrdes og mellem udvalg og
bestyrelsen.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige administration.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.
Bestyrelsen fastsætter honorar.

§ 9 Revision

Revisionen består af 1 person der vælges på den ordinære generalforsamling for et år af gangen. En revisorsuppleant vælges ligeledes for et år ad gangen. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab inden den ordinære generalforsamling.

§ 10 Instruktør

Foreningens danseundervisning varetages af instruktører, der skal have kompensation for udgifter så som kørsel, telefon, fotokopiering, deltagelse i kurser etc. Instruktøren er ansvarlig for at der er musik til undervisningen. Instruktørerne er kontingent frie aktive medlemmer af foreningen. Løn og kompensation til instruktører aftales mellem instruktør og bestyrelsen.

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling og kun hvis mindst ¾ af de fremmødte, stemmer for vedtægtsændringen.

§ 12 Foreningens ejendom

Musikanlæg, cd’er m.m., der er indkøbt af foreningen til brug ved undervisning tilhører foreningen, og må kun anvendes af kvalificerede personer. Alt foreningen ejendom og løsøre må kun anvendes til anskaffelsesformålet og i foreningens interesse.

§ 13 Hæftelser og ansvar.

Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtigelser. Klubben hæfter alene med dens respektive formue. Klubbens medlemmer har ikke økonomisk forpligtigelse over for foreningen, udover kontingentforpligtigelsen. Bestyrelsen har ansvaret for at klubben administreres efter gældende love og retningslinier.

§ 14 Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis der på den ordinære generalforsamling skriftligt er udtrykt ønske om dette, af mindst ¾ af alle medlemmer i foreningen. Såfremt der på den ordinære generalforsamling er fremsat ønske om opløsning af foreningen, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter.

Opløsning af foreningen kan herefter ske, hvis mindst ¾ af de fremmødte stemmer for. Afstemningen foregår skriftligt. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler, ejendom og løsøre realiseres og pengene overgå til psykisk syge børn, gigtramte børn, bestyrelsen bestemmer suverænt hvilken/hvilke..

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. november 2008